เรามีค่านิยมองค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการแก่ลูกค้าและเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝังแก่
พนักงานทุกคน รวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ดังนี้


ความตั้งใจจริงเพื่อผลสำเร็จ
:
เพราะลูกค้าคือหุ้นส่วนของเราเราเสนอสินค้าคุณภาพเยี่ยมและบริการ
เหนือระดับเพื่อความสำเร็จสูงสุดของลูกค้า

ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ : ใฝ่รู้และแลกเปลี่ยนองค์เรียนรู้ เพื่อส่งมอบสิ่งดีที่สุดและเหนือกว่า
ความคาดหมาย

การดำรงสัมพันธภาพที่มั่นคง : สร้างและดำรงสัมพันธภาพอันดีกับทุกภาคส่วน ด้วยความรับผิดชอบ
และเคารพต่อการตัดสินใจของลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเสมอ

ความเข้าอกเข้าใจ : รับฟังและให้เกียรติ เพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริง พร้อมร่วมแก้ไขปัญหา
เพื่อหาทางออกร่วมกัน